Previous Page  82 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 82 / 86 Next Page
Page Background

Szanowni Państwo!

W imieniu Pallotyńskiego Biura Pielgrzymkowo-Turystycznego „PEREGRINUS” z siedzibą w Warszawie przy

ulicy Skaryszewskiej 12, 03-802 Warszawa, zwanego dalej „Biurem” zwracam się do Szanownych Państwa

z uprzejmą prośbą o uważne przeczytanie postanowień niniejszych ogólnych warunków uczestnictwa

w pielgrzymkach i imprezach turystycznych organizowanych przez Biuro, zwanych dalej „ogólnymi warunkami”,

przed dokonaniem zgłoszenia na wybraną pielgrzymkę lub imprezę turystyczną. Dokonanie zgłoszenia

uczestnictwa w pielgrzymce/imprezie turystycznej oznacza bowiem, że Uczestnik zapoznał się z ogólnymi

warunkami oraz wyraził zgodę na to, by stały się one integralną częścią łączącej Uczestnika z Biurem umowy

o świadczenie usług turystycznych.

Dyrektor Ks. Roman Tkacz SAC

OGÓLNE WARUNKI  UCZESTNICTWA

W  PIELGRZYMKACH I IMPREZACH TURYSTYCZNYCH

organizowanych przez Pallotyńskie Biuro

Pielgrzymkowo-Turystyczne „PEREGRINUS” z siedzibą w Warszawie

z dnia 02.11.2015

1. Umowa o świadczenie usług turystycznych.

1.1. Zawarcie umowy Uczestnika pielgrzymki lub imprezy

turystycznej z Biurem następuje przez podpisanie formularza

Umowy - Zgłoszenia.

1.2. Umowa - Zgłoszenie, Program Pielgrzymki (lub imprezy

turystycznej) i Ogólne Warunki stanowią wzajemnie

uzupełniające się części umowy zawieranej pomiędzy

Uczestnikiem imprezy a Biurem.

1.3. Podpisując zgłoszenie Uczestnik oświadcza, że zapoznał

się oraz przyjął do wiadomości i do wykonania udzielone

przez Biuro informacje dotyczące pielgrzymki lub imprezy

turystycznejobjętejzgłoszeniemoraz,żezostałpoinformowany

o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych, jak

również przeciwwskazaniach zdrowotnych do uczestnictwa

w pielgrzymce lub imprezie turystycznej.

1.4. Biuro zapewnia swoim pielgrzymom opiekę księży prze-

wodników pielgrzymkowych lub pilotów pielgrzymkowych

i opiekunów duchowych.

1.5. Osoba zgłaszająca się musi być pełnoletnia. Osoba

dokonująca zgłoszenia uczestnictwa czyni to także

w imieniuwszystkichwymienionychwzgłoszeniuuczestników

pielgrzymki lub imprezy turystycznej. Zobowiązuje się

ona tym samym do poinformowania tychże uczestników

pielgrzymki lub imprezy turystycznej o wszystkich warunkach

umowy o świadczenie usług turystycznych, jak również

przyjmuje odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie

umowy przez tychże uczestników. Zawarcie umowy na rzecz

osoby małoletniej wymaga zgody obojga rodziców lub

innych opiekunów prawnych tejże osoby małoletniej. Osoba

małoletnia uczestniczy pod opieką osoby pełnoletniej.

1.6. Istnieje możliwość realizacji wymagań specjalnych,

o których Uczestnik powiadomił Biuro i na które obie strony

umowy wyraziły zgodę.

2. Warunki płatności.

2.1. Uczestnik pielgrzymki zostaje wpisany na listę po

podpisaniu Umowy - Zgłoszenia i dokonaniu przedpłaty

stosownej do trasy oraz udokumentowaniu przedpłaty, co

potwierdza Biuro dokumentem „Potwierdzenie Przyjęcia

Umowy - Zgłoszenia”.

2.2. Opłaty za pielgrzymkę i imprezę turystyczną regulowane

są według informacji znajdujących się na Potwierdzeniu

Przyjęcia Umowy - Zgłoszenia.

2.3. Brak zapłaty pozostałej części ceny pielgrzymki i imprezy

turystycznej w terminie określonym w Potwierdzeniu

Przyjęcia Umowy - Zgłoszenia jest równoznaczny z rezygnacją

z pielgrzymki lub imprezy turystycznej i pociąga za sobą skutki

przewidziane w części 5.2. Ogólnych Warunków Uczestnictwa

w Pielgrzymkach.

2.4. Istnieje możliwość opłaty za pielgrzymkę/imprezę

turystyczną w walucie obcej (Dziennik Ustaw Nr 228 poz.1506

z dnia 24 grudnia 2008) według ceny podanej na programie

pielgrzymki/imprezy turystycznej.

2.5. Dla Uczestników wpłacających w PLN cena pielgrzymki/

imprezy turystycznej przeliczana jest po kursie sprzedaży

dewiz BANKU PKO BP SA, z którego usług korzysta Biuro (kurs

z godz. 9.00 rano, z dnia wpłaty).

2.6. Zawierając umowę w terminie krótszym niż 30 dni przed

datą rozpoczęcia pielgrzymki lub imprezy turystycznej,

Uczestnik jest zobowiązany do wpłaty całej należności.

3. Zmiany wwykonywaniu umowy.

3.1. Cena ustalona w Umowie - Zgłoszeniu nie może być

podwyższona, chyba że umowa wyraźnie przewiduje

możliwość podwyższenia ceny, a Biuro udokumentuje wpływ

na podwyższenie ceny jednej z następujących okoliczności:

a) wzrostu kosztów transportu,

b) wzrostuopłat urzędowych, podatków lubopłat należnych za

takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe

w portach morskich i lotniczych,

c) wzrostu kursu walut.

O zmianie Biuro powiadomi Uczestnika pielgrzymki lub

imprezy turystycznej niepóźniej niż 21dni przed rozpoczęciem

imprezy listem poleconym, telefonicznie lub e-mailem. Wzrost

cen przyznaje Uczestnikowi prawo odstąpienia od umowy

pod warunkiem, że powiadomi o swojej decyzji Biuro w ciągu

7 dni od otrzymania informacji o zmianie ceny, osobiście lub

korespondencyjnie.

3.2. Jeżeli Biuro przed rozpoczęciem pielgrzymki lub imprezy

turystycznej jest zmuszone z przyczyn od niego niezależnych

zmienić istotne warunki umowy z Uczestnikiem, powinno

niezwłocznie go o tym powiadomić.

3.3. W przypadku odwołania pielgrzymki lub imprezy

turystycznej,

Uczestnik

imprezy

może

dochodzić

odszkodowania za niewykonanie umowy, chyba że odwołanie

pielgrzymki i imprezy turystycznej nastąpiło z powodu:

a) zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż liczba

minimalna określona w umowie (dla pielgrzymek i imprez

turystycznych samolotowych min. 30 osób, dla autokarowych

min. 40 osób), a Biuro powiadomiło o tym Uczestnika na

piśmie nie później niż 30 dni przed planowaną pielgrzymką

lub imprezą turystyczną,

b) siły wyższej.

3.4. Uczestnik może bez zgody Biura przenieść na osobę

spełniającą warunki udziału w pielgrzymce lub w imprezie

turystycznej wszystkie uprawnienia przysługujące mu z tytułu

umowy o świadczenie usług turystycznych, jeżeli jednocześnie

osobataprzejmujewszystkiewynikająceztejumowyobowiązki.

82