Previous Page  83 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 83 / 86 Next Page
Page Background

3.5. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków,

o którym mowa w ust. 3.4., jest skuteczne wobec Biura,

jeżeli Uczestnik zawiadomi go o tym przed rozpoczęciem

pielgrzymki lub imprezy turystycznej w terminie

umożliwiającym realizację umów związanych ze zmianą

danych osobowych.

3.6. Za nieuiszczoną część ceny pielgrzymki lub imprezy

turystycznej oraz koszty poniesione przez Biuro w wyniku

zmiany Uczestnika, Uczestnik i osoba przejmująca jego

uprawnienia odpowiadają solidarnie.

4. Obowiązki uczestnika.

4.1. Uczestnik pielgrzymki i imprezy turystycznej winien

posiadać wszelkie dokumenty wymagane przy realizacji

imprezy.

4.2. Biuro nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stan

i ważność paszportu Uczestnika, a także za personalne

problemy przy przekraczaniu granic, w szczególności za

decyzje wizowe lub paszportowe władz granicznych.

4.3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów

celnych i dewizowych obowiązujących w Polsce, krajach

tranzytowych i docelowych.

4.4. Uczestnik wyjeżdżający z Biurem na pielgrzymkę

zobowiązuje się do przestrzegania jej religijnego charakteru.

4.5. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wyrządzone

z własnej winy szkody i zobowiązuje się do ich naprawienia

w sposób określony przepisami prawa.

5. Koszty rezygnacji.

5.1. Rezygnacja z udziału w pielgrzymce lub imprezie

turystycznej następuje w formie pisemnej dla celów

dowodowych i jest skuteczna z dniem otrzymania jej przez

Biuro.

5.2. W przypadku rezygnacji z przyczyn niezależnych od

Biura Uczestnik pielgrzymki lub imprezy turystycznej

zostaje obciążony sumą wyliczoną w oparciu o rzeczywiste

koszty poniesione przez Biuro, w ciągu 7 dni po zakończeniu

imprezy turystycznej.

6. Ubezpieczenie.

6.1. Biuro zawarło z Signal Iduna Polska Towarzystwo

Ubezpieczeń S.A. umowę gwarancji ubezpieczeniowej

w zakresie pokrycia kosztów powrotu Uczestnika do

kraju w sytuacji, gdy Biuro wbrew obowiązkowi nie

zapewnia tego powrotu, a także na pokrycie zwrotu wpłat

wniesionych przez Uczestnika w razie niewykonania

zobowiązań umownych. W razie niewykonania przez

Biuro zobowiązań umownych Marszałek Województwa

Mazowieckiego z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 26,

03-719 Warszawa jest beneficjentem gwarancji i organem

upoważnionym do uruchamiania środków finansowych

z zabezpieczenia finansowego Biura na powrót Uczestników

do kraju, a także występuje w imieniu poszkodowanych

Uczestników o zwrot wpłat wniesionych przez nich

za pielgrzymkę/imprezę. W przypadku konieczności

skorzystania z gwarancji, Uczestnik może skontaktować się

Urzędem Marszałkowskim pod nr tel. +48225979501 lub

+48225979541, fax. +48225979542. Uczestnik otrzymuje

przy podpisaniu Umowy – Zgłoszenia o świadczenie

usług turystycznych kopię Certyfikatu potwierdzającego

posiadanie powyższej gwarancji i warunki.

6.2. Biuro dla wszystkich Uczestników pielgrzymki lub imprezy

turystycznej zawiera umowę ubezpieczenia kosztów leczenia

(KL 20.000 EUR – Europa i Basen Morza Śródziemnego

oraz 30.000 EUR – pozostałe państwa świata), następstw

nieszczęśliwych wypadków (NNW 15.000 PLN – Europa

i Basen Morza Śródziemnego oraz 16.000 PLN pozostałe

państwa świata) oraz bagażu (800 PLN – Europa i Basen Morza

Śródziemnego oraz 1800 PLN pozostałe państwa świata)

w Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

6.3.Warunki ubezpieczenia są zawarte wOgólnychWarunkach

Ubezpieczenia BEZPIECZNE PODRÓŻE zatwierdzonych

uchwałą Zarządu Signal Iduna Polska TU S.A. nr 2/Z/2014

z dn. 15.01.2014

(www.signal-iduna.pl

).

6.4. Istnieje możliwość zawarcia dodatkowej umowy

ubezpieczenia

od

kosztów

rezygnacji

z

udziału

w pielgrzymce lub imprezie turystycznej w dowolnym

towarzystwie ubezpieczeniowym.

6.5. Uczestnik, który ukończył 65 lat, deklaruje pisemnie, że

stan jego zdrowia umożliwia udział wpielgrzymce lub imprezie

turystycznej oraz że zapoznał się z warunkami ubezpieczenia.

Uczestnik wymagający szczególnej troski może uczestniczyć

w pielgrzymce lub imprezie turystycznej wyłącznie z osobą

towarzyszącą. Biuro nie zapewnia osób do indywidualnej

opieki.

7. Reklamacje.

7.1. W przypadku nienależytego wykonywania umowy

Uczestnik powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie

wykonawcę usługi oraz Biuro w sposób odpowiedni dla

rodzaju usługi.

7.2. Niezależnie od zawiadomienia, Uczestnik może złożyć

do Biura reklamację zawierającą wskazanie uchybienia

w sposobie wykonania umowy oraz określenie swojego

żądania, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia

zakończenia pielgrzymki lub imprezy turystycznej. Reklamacje

należy zgłaszać w formie pisemnej dla celów dowodowych.

7.3. Jeżeli Biuro nie ustosunkuje się na piśmie do reklamacji

w terminie 30 dni od dnia jej skutecznego doręczenia, aw razie

reklamacji złożonej w trakcie trwania pielgrzymki lub imprezy

turystycznej w terminie 30 dni od dnia jej zakończenia, uważa

się, że Biuro uznało reklamację za uzasadnioną.

8. Odpowiedzialność Biura.

8.1. Biuro odpowiada za niewykonanie lub nienależyte

wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych,

chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest

spowodowane wyłącznie:

a) działaniem lub zaniechaniem Uczestnika,

b)

działaniem

lub

zaniechaniem

osób

trzecich,

nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych

w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było

przewidzieć ani uniknąć,

c) siłą wyższą.

8.2. Jeśli Biuro w czasie trwania danej pielgrzymki i imprezy

turystycznej nie wykonuje przewidzianych w umowie usług,

stanowiących istotną część ich programu, jest obowiązane,

bez obciążania Uczestnika dodatkowymi kosztami, wykonać

w ramach tej pielgrzymki/imprezy turystycznej odpowiednie

świadczenie zastępcze. Jeśli jakość świadczenia zastępczego

jest niższa od jakości usługi określonej w programie

pielgrzymki, Uczestnik może żądać odpowiedniego obniżenia

ceny pielgrzymki i imprezy turystycznej.

8.3. Jeżeli wykonanie świadczeń zastępczych, o których mowa

w ust. 8.2., jest niemożliwe albo Uczestnik z uzasadnionych

powodów nie wyraził na nie zgody i odstąpił od umowy, Biuro

jest obowiązane, bez obciążania Uczestnika dodatkowymi

83