Previous Page  84 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 84 / 86 Next Page
Page Background

kosztami z tego tytułu, zapewnić mu powrót do miejsca

rozpoczęcia pielgrzymki/imprezy turystycznej lub do innego

uzgodnionego miejsca, w warunkach nie gorszych niż

określone w umowie.

8.4. W razie odstąpienia od umowy, o którymmowa w ust. 8.3.,

Biuro nie może żądać od Uczestnika żadnych dodatkowych

świadczeń z tego tytułu, w szczególności zapłaty kary

umownej. Uczestnik może żądać naprawienia szkody wynikłej

z niewykonania umowy.

8.5. W razie niemożliwości wykonania świadczenia

zastępczego, o którymmowa w ust. 8.3., Uczestnik może żądać

naprawienia szkody wynikłej z niewykonania umowy, chyba,

że niemożność wykonania świadczenia zastępczego jest

spowodowana wyłącznie:

a)

działaniem

lub

zaniechaniem

osób

trzecich,

nieuczestniczących w wykonaniu świadczenia zastępczego,

jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć

ani uniknąć,

b) siłą wyższą.

8.6.BiurowumowiezUczestnikiemograniczaodpowiedzialność

za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi w czasie

pielgrzymki i imprezy turystycznej do dwukrotności ceny

pielgrzymki/imprezy

turystycznej

względem

każdego

Uczestnika, z wyłączeniem szkód na osobie.

9. Postanowienia organizacyjne.

9.1. Zakwaterowanie i opuszczenie pokoju hotelowego

następuje w godzinach odpowiadających dobie hotelowej

w danym obiekcie.

9.2. Klimatyzacja i ogrzewanie w hotelach kraju docelowego

działa okresowo i regulowana jest wewnętrznymi przepisami

hotelu.

9.3. Biuro nie zapewnia opieki ratownika wodnego.

10. Postanowienia końcowe.

10.1. Zawarcie Umowy jest równoznaczne z wyrażeniemzgody

w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie

danych osobowych, na przetwarzanie, uaktualnianie

i udostępnianie danych osobowych w zakresie niezbędnym

do realizacji pielgrzymki.

10.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi ogólnymi

warunkami uczestnictwa zastosowanie mają odpowiednio

przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia

1997 r. o usługach turystycznych z późniejszymi zmianami.

Ewentualne spory strony będą rozstrzygały polubownie,

a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia przez właściwy

miejscowo sąd.

ZAPISY I SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

ul. Skaryszewska 12; 03-802 Warszawa; skr. poczt. 255

Biuro czynne od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00

tel. 0048/22/619-15-02; 618-67-23; 618-68-51; 618-53-72; 818-27-51

fax 0048/22/619-18-04

e-mail:

bop@ecclesia.org.pl http://www.bp.ecclesia.org.pl

KONTO BANKOWE:

Pallotyńskie Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne „PEREGRINUS”

ul. Skaryszewska 12, 03-802 Warszawa

BANK PKO BP

nr. konta (PLN) 28 1020 1042 0000 8602 0280 8905

nr. konta (USD) 41 1020 1042 0000 8602 0280 8962

nr. konta (EUR) 36 1020 1042 0000 8802 0280 8954

SWIFT: BPKOPLPW

Pallotyńskie Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne ”Peregrinus”

składa serdeczne podziękowania osobom prywatnym oraz instytucjom za udostępnione zdjęcia.

Pallotyńskie biuropielgrzymkowo-turystyczne

84