Katalog 2018

Katalog 2018

Szanowni Państwo! W imieniu Pallotyńskiego Biura Pielgrzymkowo-Turystycznego „PEREGRINUS” z siedzibą w Warszawie przy ulicy Skaryszewskiej 12, 03-802 Warszawa, zwanego dalej „Biurem” zwracam się do Szanownych Państwa z uprzejmą prośbą o uważne przeczytanie postanowień niniejszych ogólnych warunków uczestnictwa w pielgrzymkach i imprezach turystycznych organizowanych przez Biuro, zwanych dalej „ogólnymi warunkami”, przed dokonaniem zgłoszenia na wybraną pielgrzymkę lub imprezę turystyczną. Dokonanie zgłoszenia uczestnictwa w pielgrzymce/ imprezie turystycznej oznacza bowiem, że Uczestnik zapoznał się z ogólnymi warunkami oraz wyraził zgodę na to, by stały się one integralną częścią łączącej Uczestnika z Biurem umowy o świadczenie usług turystycznych. Dyrektor Ks. Roman Tkacz SAC OGÓLNE WARUNKI  UCZESTNICTWA W  PIELGRZYMKACH I IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Pallotyńskie Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne „PEREGRINUS” z siedzibą w Warszawie od dnia 30.10.2017 1. Umowa o świadczenie usług turystycznych. 1.1. Zawarcie umowy Uczestnika pielgrzymki lub imprezy turystycznej z Biurem następuje przez podpisanie formularza Umowy - Zgłoszenia. 1.2. Umowa - Zgłoszenie, Program Pielgrzymki (lub imprezy turystycznej) i Ogólne Warunki stanowią wzajemnie uzupełniające się części umowy zawieranej pomiędzy Uczestnikiem imprezy a Biurem. 1.3. Podpisując zgłoszenie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się oraz przyjął do wiadomości i do wykonania udzielone przez Biuro informacje dotyczące pielgrzymki lub imprezy turystycznejobjętejzgłoszeniem,orazżezostałpoinformowany o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych, jak również przeciwwskazaniach zdrowotnych do uczestnictwa w pielgrzymce lub imprezie turystycznej. 1.4. Biuro zapewnia swoim pielgrzymom opiekę księży przewodników pielgrzymkowych lub pilotów pielgrzymkowych i opiekunów duchowych. 1.5. Osoba zgłaszająca się musi być pełnoletnia. Osoba dokonująca zgłoszenia uczestnictwa czyni to także w imieniu wszystkich wymienionych w zgłoszeniu uczestników pielgrzymki lub imprezy turystycznej. Zobowiązuje się ona tym samym do poinformowania tychże uczestników pielgrzymki lub imprezy turystycznej o wszystkich warunkach umowy o świadczenie usług turystycznych, jak również przyjmuje odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie umowy przez tychże uczestników. Zawarcie umowy na rzecz osoby małoletniej wymaga zgody obojga rodziców lub innych opiekunów prawnych tejże osoby małoletniej. Osoba małoletnia uczestniczy pod opieką osoby pełnoletniej. 1.6. Istnieje możliwość realizacji wymagań specjalnych, o których Uczestnik powiadomił Biuro i na które obie strony umowy wyraziły zgodę. 2. Warunki płatności. 2.1. Uczestnik pielgrzymki zostaje wpisany na listę po podpisaniu Umowy - Zgłoszenia i dokonaniu przedpłaty stosownej do trasy oraz udokumentowaniu przedpłaty, co potwierdza Biuro dokumentem „Potwierdzenie Przyjęcia Umowy - Zgłoszenia”. 2.2. Opłaty za pielgrzymkę i imprezę turystyczną regulowane są według informacji znajdujących się na Potwierdzeniu Przyjęcia Umowy - Zgłoszenia. 2.3. Brak zapłaty pozostałej części ceny pielgrzymki i imprezy turystycznej w terminie określonym w Potwierdzeniu Przyjęcia Umowy - Zgłoszenia jest równoznaczny z rezygnacją z pielgrzymki lub imprezy turystycznej i pociąga za sobą skutki przewidziane w części 5.2. Ogólnych Warunków Uczestnictwa w Pielgrzymkach. 2.4. Istnieje możliwość opłaty za pielgrzymkę/imprezę turystyczną w walucie obcej (Dziennik Ustaw Nr 228 poz.1506 z dnia 24 grudnia 2008) według ceny podanej na programie pielgrzymki/imprezy turystycznej. 2.5. Dla Uczestników wpłacających w PLN cena pielgrzymki/ imprezy turystycznej przeliczana jest po kursie sprzedaży dewiz BANKU PKO BP SA, z którego usług korzysta Biuro (kurs z godz. 9.00 rano, z dnia wpłaty). 2.6. Zawierając umowę w terminie krótszym niż 30 dni przed datą rozpoczęcia pielgrzymki lub imprezy turystycznej, Uczestnik jest zobowiązany do wpłaty całej należności. 2.7. Cena pielgrzymki/imprezy turystycznej nie obejmuje opłat bankowych. 2.8. W cenie pielgrzymki/imprezy turystycznej zawarta jest składka do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego wprowadzonazdniem26.11.2016r.zgodniezRozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki (Dz.U. z 2016r. poz.187 i 1334). 3. Zmiany wwykonywaniu umowy. 3.1. Cena ustalona w Umowie - Zgłoszeniu nie może być podwyższona, chyba że umowa wyraźnie przewiduje możliwość podwyższenia ceny, a Biuro udokumentuje wpływ na podwyższenie ceny jednej z następujących okoliczności: a) wzrostu kosztów transportu, b) wzrostuopłat urzędowych, podatków lubopłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych, c) wzrostu kursu walut. O zmianie Biuro powiadomi Uczestnika pielgrzymki lub imprezy turystycznej niepóźniej niż 21dni przed rozpoczęciem imprezy listem poleconym, telefonicznie lub e-mailem. Wzrost cen przyznaje Uczestnikowi prawo odstąpienia od umowy pod warunkiem, że powiadomi o swojej decyzji Biuro w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o zmianie ceny, osobiście lub korespondencyjnie. 3.2. Jeżeli Biuro przed rozpoczęciem pielgrzymki lub imprezy turystycznej jest zmuszone z przyczyn od niego niezależnych zmienić istotne warunki umowy z Uczestnikiem, powinno niezwłocznie go o tym powiadomić. 3.3. W przypadku odwołania pielgrzymki lub imprezy turystycznej, Uczestnik imprezy może dochodzić odszkodowania za niewykonanie umowy, chyba że odwołanie pielgrzymki i imprezy turystycznej nastąpiło z powodu: a) zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż liczba minimalna określona w umowie (dla pielgrzymek i imprez turystycznych samolotowych min. 30 osób, dla autokarowych min. 40 osób), a Biuro powiadomiło o tym Uczestnika na piśmie nie później niż 30 dni przed planowaną pielgrzymką lub imprezą turystyczną, 82

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3OTM=