Katalog 2018

Katalog 2018

b) siły wyższej. 3.4. Uczestnik może bez zgody Biura przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w pielgrzymce lub w imprezie turystycznej wszystkie uprawnienia przysługujące mu z tytułu umowy o świadczenie usług turystycznych, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki. 3.5. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o którym mowa w ust. 3.4., jest skuteczne wobec Biura, jeżeli Uczestnik zawiadomi go o tym przed rozpoczęciem pielgrzymki lub imprezy turystycznej w terminie umożliwiającym realizację umów związanych ze zmianą danych osobowych. 3.6. Za nieuiszczoną część ceny pielgrzymki lub imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez Biuro w wyniku zmiany Uczestnika, Uczestnik i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie. 4. Obowiązki uczestnika. 4.1. Uczestnik pielgrzymki i imprezy turystycznej winien posiadać wszelkie dokumenty wymagane przy realizacji imprezy. 4.2. Biuro nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stan i ważność paszportu Uczestnika, a także za personalne problemy przy przekraczaniu granic, w szczególności za decyzje wizowe lub paszportowe władz granicznych. 4.3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych obowiązujących w Polsce, krajach tranzytowych i docelowych. 4.4. Uczestnik wyjeżdżający z Biurem na pielgrzymkę zobowiązuje się do przestrzegania jej religijnego charakteru. 4.5. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wyrządzone z własnej winy szkody i zobowiązuje się do ich naprawienia w sposób określony przepisami prawa. 5. Koszty rezygnacji. 5.1. Rezygnacja z udziału w pielgrzymce lub imprezie turystycznej następuje w formie pisemnej dla celów dowodowych i jest skuteczna z dniem otrzymania jej przez Biuro. 5.2. W przypadku rezygnacji z przyczyn niezależnych od Biura Uczestnik pielgrzymki lub imprezy turystycznej zostaje obciążony sumą wyliczoną w oparciu o rzeczywiste koszty poniesione przez Biuro, w ciągu 7 dni po zakończeniu imprezy turystycznej. 6. Ubezpieczenie. 6.1. Biuro zawarło z Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. umowę gwarancji ubezpieczeniowej w zakresie pokrycia kosztów powrotu Uczestnika do kraju w sytuacji, gdy Biuro wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu, a także na pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez Uczestnika w razie niewykonania zobowiązań umownych. W razie niewykonania przez Biuro zobowiązań umownych Marszałek Województwa Mazowieckiego z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa jest beneficjentem gwarancji i organem upoważnionym do uruchamiania środków finansowych z zabezpieczenia finansowego Biura na powrót Uczestników do kraju, a także występuje w imieniu poszkodowanych Uczestników o zwrot wpłat wniesionych przez nich za pielgrzymkę/imprezę.Wprzypadku konieczności skorzystania z gwarancji, Uczestnik może skontaktować się Urzędem Marszałkowskim pod nr tel. +48225979501 lub +48225979541, fax. +48225979542 . Uczestnik otrzymuje przy podpisaniu Umowy - Zgłoszenia o świadczenie usług turystycznych kopię Certyfikatu potwierdzającego posiadanie powyższej gwarancji i warunki. 6.2. Biuro dla wszystkich Uczestników pielgrzymki lub imprezy turystycznej zawiera umowę ubezpieczenia kosztów leczenia (KL 20.000 EUR – Europa i Basen Morza Śródziemnego oraz 30.000 EUR – pozostałe państwa świata), następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW 15.000 PLN – Europa i Basen Morza Śródziemnego oraz 16.000 PLN pozostałe państwa świata) oraz bagażu (800 PLN – Europa i Basen Morza Śródziemnego oraz 1800 PLN pozostałe państwa świata) w Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 6.3.Warunki ubezpieczenia są zawarte wOgólnychWarunkach Ubezpieczenia BEZPIECZNE PODRÓŻE zatwierdzonych uchwałą Zarządu Signal Iduna Polska TU S.A. nr 71/Z/2015 z dn. 15.12.2015 (www.signal-iduna.pl ). 6.4. Istnieje możliwość zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w pielgrzymce lub imprezie turystycznej w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym. 6.5. Uczestnik, który ukończył 65 lat, deklaruje pisemnie, że stan jego zdrowia umożliwia udział w pielgrzymce lub imprezie turystycznej oraz że zapoznał się z warunkami ubezpieczenia. Uczestnik wymagający szczególnej troski może uczestniczyć w pielgrzymce lub imprezie turystycznej wyłącznie z osobą towarzyszącą. Biuro nie zapewnia osób do indywidualnej opieki. 7. Reklamacje. 7.1. W przypadku nienależytego wykonywania umowy Uczestnik powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie wykonawcę usługi oraz Biuro w sposób odpowiedni dla rodzaju usługi. 7.2. Niezależnie od zawiadomienia, Uczestnik może złożyć do Biura reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie swojego żądania, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia pielgrzymki lub imprezy turystycznej. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej dla celów dowodowych. 7.3. Jeżeli Biuro nie ustosunkuje się na piśmie do reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej skutecznego doręczenia, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania pielgrzymki lub imprezy turystycznej w terminie 30 dni od dnia jej zakończenia, uważa się, że Biuro uznało reklamację za uzasadnioną. 8. Odpowiedzialność Biura. 8.1. Biuro odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie: a) działaniem lub zaniechaniem Uczestnika, b) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, c) siłą wyższą. 8.2. Jeśli Biuro w czasie trwania danej pielgrzymki i imprezy turystycznej nie wykonuje przewidzianych w umowie usług, stanowiących istotną część ich programu, jest obowiązane, bez obciążania Uczestnika dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej pielgrzymki/imprezy turystycznej odpowiednie świadczenie zastępcze. Jeśli jakość świadczenia zastępczego jest niższa od jakości usługi określonej w programie pielgrzymki, Uczestnik może żądać odpowiedniego obniżenia ceny pielgrzymki i imprezy turystycznej. 83

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3OTM=