Katalog 2018

Katalog 2018

8.3. Jeżeli wykonanie świadczeń zastępczych, o których mowa w ust. 8.2., jest niemożliwe albo Uczestnik z uzasadnionych powodów nie wyraził na nie zgody i odstąpił od umowy, Biuro jest obowiązane, bez obciążania Uczestnika dodatkowymi kosztami z tego tytułu, zapewnić mu powrót do miejsca rozpoczęcia pielgrzymki/imprezy turystycznej lub do innego uzgodnionego miejsca, w warunkach nie gorszych niż określone w umowie. 8.4. W razie odstąpienia od umowy, o którymmowa w ust. 8.3., Biuro nie może żądać od Uczestnika żadnych dodatkowych świadczeń z tego tytułu, w szczególności zapłaty kary umownej. Uczestnik może żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania umowy. 8.5. W razie niemożliwości wykonania świadczenia zastępczego, o którymmowa w ust. 8.3., Uczestnik może żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania umowy, chyba, że niemożność wykonania świadczenia zastępczego jest spowodowana wyłącznie: a) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonaniu świadczenia zastępczego, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, b) siłą wyższą. 8.6.BiurowumowiezUczestnikiemograniczaodpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi w czasie pielgrzymki i imprezy turystycznej do dwukrotności ceny pielgrzymki/imprezy turystycznej względem każdego Uczestnika, z wyłączeniem szkód na osobie. 9. Postanowienia organizacyjne. 9.1. Zakwaterowanie i opuszczenie pokoju hotelowego następuje w godzinach odpowiadających dobie hotelowej w danym obiekcie. 9.2. Klimatyzacja i ogrzewanie w hotelach kraju docelowego działa okresowo i regulowana jest wewnętrznymi przepisami hotelu. 9.3. Biuro nie zapewnia opieki ratownika wodnego. 10. Postanowienia końcowe. 10.1. Zawarcie Umowy jest równoznaczne z wyrażeniemzgody w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, na przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnianie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji pielgrzymki. 10.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi ogólnymi warunkami uczestnictwa zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych z późniejszymi zmianami. Ewentualne spory strony będą rozstrzygały polubownie, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia przez właściwy miejscowo sąd. ZAPISY I SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: ul. Skaryszewska 12; 03-802 Warszawa; skr. poczt. 255 Biuro czynne od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00 tel. 0048/22/619-15-02; 618-67-23; 618-68-51; 618-53-72; 818-27-51 fax 0048/22/619-18-04 e-mail: bop@ecclesia.org.pl http://www.bp.ecclesia.org.pl KONTO BANKOWE: Pallotyńskie Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne „PEREGRINUS” ul. Skaryszewska 12, 03-802 Warszawa BANK PKO BP nr. konta (PLN) 28 1020 1042 0000 8602 0280 8905 nr. konta (USD) 41 1020 1042 0000 8602 0280 8962 nr. konta (EUR) 36 1020 1042 0000 8802 0280 8954 SWIFT: BPKOPLPW PALLOTYŃSKIE BIUROPIELGRZYMKOWO-TURYSTYCZNE 84

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3OTM=